Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry i ewidencje prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku

Pomoc społeczna:

 • Rejestr decyzji – zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne)
 • Rejestr decyzji – zasiłki celowe (świadczenie pieniężne, Program "Posiłek w szkole i w domu")
 • Rejestr decyzji – Program "Posiłek w szkole i w domu"
 • Rejestr decyzji- usługi opiekuńcze
 • Rejestr decyzji o skierowaniu i odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
 • Rejestr decyzji udzielających schronienia
 • Rejestr decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Rejestr umów w sprawie odpłatności za Domy Pomocy Społecznej
 • Rejestr decyzji – opał z dowozem
 • Rejestr decyzji – zasiłki stałe
 • Rejestr decyzji – zasiłki okresowe ( w tym specjalne)

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Niebieskie Karty):

 • Rejestr Niebieskich kart
 • Rejestr upoważnień
 • Rejestr protokołów i protokołów zamknięcia

 

Rejestry archiwum:

 • Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych
 • Rejestr udostępnień i wypożyczeń akt
 • Rejestr kwerend archiwalnych

 

Świadczenia rodzinne:

 • Rejestr decyzji – zasiłki rodzinne
 • Rejestr decyzji – jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka
 • Rejestr decyzji – świadczenie rodzicielskie
 • Rejestr decyzji – zasiłek pielęgnacyjny
 • Rejestr decyzji – świadczenie pielęgnacyjne
 • Rejestr decyzji – specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Rejestr decyzji –"Za życiem" (świadczenie przysługujące w związku z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”)
 • Rejestr świadczeniobiorców

 

Świadczenie wychowawcze:

 • Rejestr rozstrzygnięć i decyzji (w tym: decyzje i rozstrzygnięcia wydawane wg. właściwości terytorialnej tut. Ośrodka oraz Wojewody Opolskiego)
 • Rejestr świadczeniobiorców

 

Fundusz alimentacyjny:

 • Rejestr decyzji, w tym: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobrane świadczenia, decyzje uznające dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Rejestr dłużników alimentacyjnych
 • Rejestr świadczeniobiorców
 • Rejestr wpłat komorniczych
 • Rejestr wniosków o przyłączeni się do postępowanie egzekucyjnego

 

Dział księgowości:

 • Rejestr faktur
 • Ewidencja przekazanych dowodów do kasy
 • Rejestr pieczątek
 • Rejestr zwolnień lekarskich

 

Inne rejestry:

 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr zarządzeń
 • Rejestr umów i porozumień
 • Rejestr umów powierzenia danych osobowych
 • Rejestr upoważnień
 • Książka kontroli

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku posiada składnicę akt, mieszczącą się w budynku Urzędu Gminy Izbicko, w którym przechowywane są dokumenty archiwalne tutejszego Ośrodka. Powyższe dokumenty są przyjmowane oraz przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych obowiązujących w tutejszym Ośrodku.

Rejestry i ewidencje udostępniane są na wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku w zakresie dotyczącym wnioskodawcy.