Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób załatwiania spraw

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. W toku  postępowania stoją  na straży praworządności oraz z urzędu  lub  na  wniosek  stron  podejmują  wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Po wpłynięciu dokumentów czy wniosków do Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku, są one rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym jednostki, dekretowane przez Kierownika OPS lub osobę upoważnioną i przekazywane do załatwienia odpowiednim pracownikom. W sprawach należących do właściwości Ośrodka Pomocy Społecznej można zawracać się listownie, elektronicznie lub osobiście w dniach powszednich oraz godzinach urzędowania. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku obowiązani są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, według kolejności wpływu oraz stopnia pilności. Informacje o stanie przyjmowanych spraw można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00)

Według Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 35 (Dz. U.  z  2017  r.  poz. 1257) niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu   o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu  organowi,  przed  którym  toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Strona zobowiązana jest przedstawić pracownikom jednostki wszelkie wymagane dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy.