Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 61 Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej każdy Obywatel ma prawo do uzyskiwania  informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących  funkcje  publiczne.

Szczegółowe zasady dotyczące dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 149). Nakłada ona na podmioty publiczne obowiązek udostępnienia każdej informacji o sprawach publicznych tj. informację publiczną. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do (art. 3 ustawy):

  • Uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • Wglądu do dokumentów urzędowych,
  • Dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, przy czym zakazane jest żądanie o takiej osoby udowodnienia interesu prawnego lub faktycznego związanego z udostępnianą informacją.

 

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze (art. 7 ustawy): 

  • Ogłaszania Informacji Publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • Na wniosek zainteresowanego,
  • Wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowanie w miejscach ogólnodostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

Jeżeli możliwe jest niezwłoczne udostępnienie informacji, przekazanie może nastąpić w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację zobowiązany jest zapewnić możliwość jej skopiowania, wydrukowania, przesłania lub przeniesienia na inny, powszechnie stosowany nośnik informacji. Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od złożenia wniosku. 

Odmowa udzielenia informacji publicznej może nastąpić jedynie ze względu na ochronę informacji niejawnych.