Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku Konkursu na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

DOCXUNIEWAŻNIENIE NABORU.docx (12,50KB)

 

 

 

OGŁOSZENIE

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku

Konkursu na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku

 

 • Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. Wykształcenie wyższe
  6. Posiadanie minimum rocznego stażu pracy w urzędach administracji publicznej
  7. Doświadczenie na stanowiskach związanych realizacją świadczeń wychowawczych
  8. Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność stosowania ich w praktyce m in:
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego

 

 • Wymagania dodatkowe:
  1. Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,
  2. Znajomość programu komputerowego Sygnity
  3. Umiejętność pracy w zespole oraz wysoka kultura osobista,
  4. Komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, operatywność, odporność na stres,
  5. Prawo jazdy kategorii B

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

Stosowanie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych kodeksu postępowania administracyjnego

 

 1. Obsługa wnioskodawców: przyjmowanie i wydawanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 2. Prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
 3. Rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 4. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń oraz metryki spraw,
 5. Udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomocy przy załatwianiu spraw
  o świadczenia wychowawcze,
 6. Sporządzanie list wypłat przyznawanych świadczeń,
 7. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań,
 8. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
 9. Planowanie potrzeb w zakresie świadczeń wychowawczych,
 10. Współpraca z innymi pracownikami i instytucjami,
 11. Wydawanie zaświadczeń w zakresie pobieranych świadczeń,
 12. Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 13. Prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie
  z Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
 14. Wykonywanie innych poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego.

 

 

 • Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 7. Kserokopie świadectw pracy

 

 • Informacja o warunkach pracyna stanowisku

 

 1. Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku na parterze, budynek nie posiada windy
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Wymiar czasu pracy – pełny etat, umowa o pracę na czas nieokreślony, pierwsza umowa
  o pracę na czas określony tj. 6 miesięcy;termin zatrudnienia 1 czerwca 2019r
 4. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. Praca na stanowisku wymaga:

a. samodzielności,

b. umiejętności podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,

c. efektywności w działaniu,

d. obowiązkowości,

e. odpowiedzialności, rzetelności, staranności i dokładności,

f. umiejętności radzenia sobie ze stresem,

g. komunikatywności, zdolności interpersonalnych,

h. umiejętności pracy w zespole.

 

 

 

 

 • Miejsce i termin składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej i opisanej kopercie: , Konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku złożyć należy w sekretariacie Urzędu Gminy w Izbicku  do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z   Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018r.  poz. 1000 z póz. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopad 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z póź. zm.)”.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2019r. wyniósł  mniej niż 6%.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku

Anna Pytel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z procesem rekrutacji na stanowisko  Referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych :

 1. Nr telefonu
 2. Adres e-mail

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku

ul. Powstańców Śląskich 16

47-180 Izbicko

Tel. 77 4617206

 

 1. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 

 1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji

 

 1. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania zgody w dowolnym momencie

 

 

 

………………………………….…                …………………………………………………                        

                           MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                              CZYTELNY PODPIS

                                                                                                                           OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izbicku
 z siedzibą w Izbicko pod adresem 47-180 Izbicko ul. Powstańców Śl. 16.

 1. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: annapytel@izbicko.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w celu i na potrzeby procesu rekrutacji, w zakresie przekazanym administratorowi przez osobę fizyczną, której dane dotyczą w CV.
 4. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, która chce przystąpić do procesu rekrutacji musi zamieścić w swoim CV co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail., wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Osoba, która nie poda minimalnego zakresu danych osobowych nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji a jej dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Wszystkie dane osobowe wszystkich osób fizycznych, które będą brały udział w procesie rekrutacji, zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji.
 6. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo :
 • dostępu do swoich danych osobowych i wszystkich informacji zamieszczonych w klauzuli informacyjnej;
 • sprostować swoje dane osobowe jeżeli okażą się niepełne bądź nieaktualne, bądź zmienią się podczas procesu rekrutacji;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych np. w przypadku zakończonego procesu rekrutacji, osoba fizyczna może zażądać nie usuwania jej CV do następnego procesu rekrutacji;
 • żądać przeniesienia swoich danych osobowych we wskazany możliwy technologicznie sposób na wskazanego odbiorcę;
 • wycofać zgodę na udział w procesie rekrutacji, tym samym na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jej dane nie były przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

 

PDFOGŁOSZENIE naboru na stanowisko RODO.pdf (912,82KB)

PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska w Ośordku Pomocy Społecznej w Izbicku.pdf (951,76KB)

PDFZarządzenie Nr 3.2015 ws. ustalenia regulaminu naboru.pdf (55,94KB)

PDFZarządzenie Nr 3.2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku z dnia 08.05.2019 r. ws. zminy Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku.pdf (59,96KB)

PDFZarzadzenie Nr 4.2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (110,03KB)