Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-11

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pytel, annapytel@izbicko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (77) 4617206. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2017-11-09

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-12-10

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 

47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 16

Tel.: 77 461 72 06

E-mail: ops@izbicko.pl

Strona internetowa: www.ops.izbicko.pl

 

Skróty klawiszowe:

 

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.ops.izbicko.pl, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 

    TAB - przejście do kolejnego elementu

    SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

    SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki

    SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej

    SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony

    SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu

    ESC - anulowanie podpowiedzi

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku znajduje się w budynku Urzędu Gminy Izbicko, który wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich. Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze budynku, gdzie dostępna jest również toaleta dla osób niepełnosprawnych

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Gmina nie posiada tłumacza języka migowego.